top of page

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Korona Centrum Karolina Korona-Szatkowska ul. Jodłowa 10 98-100Łask, NIP 831 157 4121, zwanego dalej Sprzedawcą, oraz warunki sprzedaży szkoleń online i ebooków.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę umożliwia Klientom dokonywanie zakupów szkoleń online oraz ebooków.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
3. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Sklep internetowy działa zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
§ 2. Zamówienia
1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Zamówienia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

5. Klient decydując się na zakup produktu szkolenia online i/lub ebook i opłaceniu zakupu równocześnie wyrażam zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowej oraz przyjmuję do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utracę prawo odstąpienia od umowy.
§ 3. Dostęp do szkoleń online i ebooków
1. Po potwierdzeniu zamówienia i dokonaniu płatności, Klient otrzymuje dostęp do zakupionych szkoleń online oraz ebooków.
2. Dostęp jest udzielany na podstawie automatycznego  bezpośredniego wysłania pliku na adres email wskazany w zamówieniu. Klient otrzymuje załącznik w wiadomości e-mail.
3. Klient ma prawo korzystać ze szkoleń online oraz ebooków zgodnie z ich przeznaczeniem, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 4. Płatności
1. Zakupione szkolenia online oraz ebooki są płatne z góry, przed ich udostępnieniem.
2. Sprzedawca umożliwia Klientom skorzystanie z różnych form płatności, takich jak karta płatnicza i płatność elektroniczna- przelewy24.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty, Klient traci prawo do kontynuacji szkoleń online oraz ebooków, a wysyłka zakupionego produktu cyfrowego nie następuje do momentu uregulowania płatności.
§ 5. Reklamacje
1. Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą zakupionych szkoleń online lub ebooków w przypadku wad fizycznych lub braku zgodności z umową.
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie Sklepu Internetowego.
3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego.
§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Administrator danych osobowych zgromadzonych w procesie składania zamówienia jest Korona Centrum Karolina Korona-Szatkowska. 
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu Internetowego.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez polskie sądy właściwe miejscowo i rzeczowo.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu Internetowego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, przy czym zmiany te nie wpływają na prawa nabytych Klientów.
4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie Sklepu Internetowego.
Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim, a w przypadku sporu interpretacyjnego, decyduje jego polskie brzmienie.

bottom of page